Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Praktijk Shanusz staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 67672000. Deze voorwaarden gelden voor alle websites die worden beheerd door Praktijk Shanusz. 

Artikel 1             Definities 

In deze voorwaarden wordt het volgende onder de begrippen verstaan: 

1.1         Algemenevoorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer; 

1.2         Opdrachtnemer: Zainab Shouli en Praktijk Shanuszdie deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten; 

1.3         Opdrachtgever/klant: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt; 

1.4         Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder therapie, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden voortvloeiend uit welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht; 

1.5         Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. 

Artikel 2             Identiteit van de ondernemer 

2.1         Naam: Zainab Shouli, Praktijk Shanusz 

2.2         Adres: Marshallweg 7, 3068 JN Rotterdam 

2.3         Tel. Nr.: +31 (0) 8506 572 48.                                                                 

Openingstijden en bereikbaarheid:  

Maandag t/m donderdag en zaterdag alleen op afspraak 

Vrijdag, zondag en feestdagen zijn wij gesloten 

Telefonische spreekuur is van maandag t/m woensdag tussen 09:30 – 10:00 uur op nummer 085-0657248.  

Via Whatsapp is de praktijk te bereiken van maandag t/m donderdag tussen 10:00 – 12:00 uur en tussen 14:30 – 16:30 uur, op app nummer 0685570534.  

Het is niet mogelijk om te bellen naar het mobielnummer, dit nummer is alleen via whatsapp beschikbaar.  

2.4         E-mailadres: support@praktijkshanusz.com 

2.5         KvK-nummer: 67672000 

2.6         Btw-identificatienummer: NL001592741B64 

Artikel 3             Toepasselijkheid 

3.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.2         Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, gelden deze algemene voorwaarden onverkort. 

3.3         De algemene voorwaarden worden indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand gekomen is, aan de consument ter beschikking gesteld  en tevens mogelijk gemaakt om deze op een eenvoudige manier op te slaan. 

3.4         Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

3.5         Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

3.6         De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. 

3.7         Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn, behoudt opdrachtnemer zich het recht om de overige voorwaarden volledig van kracht te laten zijn. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen ter vervanging van de nietige bepalingen in onderlinge overleg treden om tezamen nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig verklaarde bepalingen in acht wordt genomen; 

3.8         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en inhoud van de website te wijzigen, zonder daarbij gehouden te worden aan de vorige voorwaarden dan wel de reeds ter beschikte gestelde informatie op de website. 

3.9         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden door Praktijk Shanusz niet erkend dan wel aanvaard. 

Artikel 4             Offertes 

4.1         De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende een termijn van 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven dan wel schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

4.2         De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. 

4.3         Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 

Artikel 5             De overeenkomst 

5.1        De overeenkomst op afstand komt tot stand na het plaatsen van de bestelling, betalingsontvangst en acceptatie van de algemene voorwaarden. 

5.2         Indien de opdrachtgever de bestelling langs elektronische weg heeft geplaatst, bevestigt de opdrachtnemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. 

5.3         Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de VBAG naar beste inzicht en vermogen naleven. 

5.4         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. 

5.5         De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer Zainab Shouli, Praktijk Shanusz, zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

5.6         Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving, registratie en of aankoop van een product door een klant en geeft de klant door het plaatsen van een bestelling te kennen dat er met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord wordt gegaan. Praktijk Shanusz behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden in verloop der tijd te wijzigen. 

5.7         Na levering door de opdrachtnemer van de geplaatste bestelling en ontvangst van het product door de klant, wordt geacht aan de overeenkomst uitvoering gegeven te zijn. De overeenkomst wordt niet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer en klant overeengekomen is, stilzwijgend verlengd. 

5.8         Opdrachtnemer gaat, onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product, de overeenkomst op afstand met de klant aan. 

Artikel 6             Het product en prijs 

6.1         Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

6.2         Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, waarbij de opdrachtnemer bij eventuele fouten geen aansprakelijkheid aanvaard en niet gehouden kan worden de bestelling volgens de foutieve prijs te leveren. 

6.3         De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 9% of 21% BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen (tenzij anders vermeld). 

6.4         Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de hoogte van de prijzen van onder meer het product en leveringskosten te wijzigen, waarna de klant het recht heeft om binnen een termijn van 7 dagen de overeenkomst op afstand te ontbinden. 

6.5         Mocht de klant in aanvulling op het voorgaande tot ontbinding van de overeenkomst op afstand overgaan, dan zal opdrachtnemer gehouden zijn het betaalde bedrag, met uitsluiting van de verzendkosten bij retournering, na ontvangst van het geretourneerde product in originele verpakking uiterlijk binnen zeven dagen op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer te retourneren. 

6.6         In sommige gevallen gelden er actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, namelijk zolang de actie loopt. Op deze prijzen kunnen voor of na de genoemde periode geen aanspraak worden gemaakt. 

Artikel 7             Aanbiedingen 

7.1         Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. 

7.2         Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Praktijk Shanusz zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3         Mondelinge toezeggingen verbinden Praktijk Shanusz slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4         Aanbiedingen van Praktijk Shanusz gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

7.5         Praktijk Shanusz kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

7.6         Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 8             Wijze van betaling 

8.1         Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21 dagen, ingaand op de dag na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

8.2         Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtnemer is gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. 

8.3         Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente. 

8.4         In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 

8.5         Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

8.6         Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. 

8.7         Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. 

8.8         De klant geeft opdrachtnemer toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 

Artikel 9             Levering 

9.1         De levering van de gedane bestelling vindt pas plaats, uiteraard zolang de voorraad strekt, op het moment, tenzij anders uitdrukkelijk door opdrachtnemer en klant dan wel opdrachtgever wordt overeengekomen, dat de volledige betaling is voldaan en de klant opdrachtnemer een bevestiging heeft ontvangen. 

9.2         In het kader van de regels van de koop op afstand zal Praktijk Shanusz bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

9.3         Als plaats van levering geldt het adres dat de consument tijdens de geplaatste bestelling kenbaar heeft gemaakt. 

9.4         Aan de leveringsplicht van Praktijk Shanusz zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Praktijk Shanusz geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

9.5         Alle op de internetsite genoemde levertermijnen zijn indicatief, waaraan de klant dan wel opdrachtgever aan de eventueel genoemde termijnen geen rechten kan ontlenen. 

9.6         Mocht de opdrachtnemer de leveringstermijn, om welke reden dan ook, overschrijden dan dient hij derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden en aan de opdrachtnemer een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Echter, overschrijding van enige leveringstermijn leidt niet tot enig beroep op schadevergoeding door de klant dan wel opdrachtgever. 

Artikel 10           Conformiteit en garantie 

10.1      Praktijk Shanusz staat er voor in dat het product en/of dienst voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van het product conform de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

10.2      Bij eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten en/of dienst dient de klant of opdrachtgever dit binnen een termijn van uiterlijk 5 werkdagen aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken en verdere instructies van opdrachtnemer af te wachten. 

10.3      Een door Praktijk Shanusz, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Praktijk Shanusz jegens de Praktijk Shanusz kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

10.4      De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Praktijk Shanusz) deze gebreken onmiddellijk via een e-mail te melden aan Praktijk Shanusz. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend gevolgd door de specifieke verzendwijze door opdrachtnemer. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

10.5      Indien klachten van de klant door Praktijk Shanusz gegrond worden bevonden, zal Praktijk Shanusz naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Praktijk Shanusz en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Praktijk Shanusz) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Shanusz gedekt bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Praktijk Shanusz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

10.6      Praktijk Shanusz is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

10.7      Bovenstaande garantie geldt niet indien: 

  1. Zolang de klant jegens Praktijk Shanusz in gebreke is; 
  2. De klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Praktijk Shanusz en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 
  4. De ondeugdelijkheid van het product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van gestelde overheidsvoorschriften ten aanzien van de aard, kwaliteit dan wel samenstelling van materialen waarmee het product tot stand is gekomen. 

Artikel  11          Risico-overgang 

11.1      De opdrachtnemer draagt verantwoordelijkheid voor levering van het product en/of dienst aan de klant dan wel opdrachtgever. 

11.2      Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant op het moment waarop het product in de macht van klant dan wel aan een naaste (familielid, buren e.d.), wordt gebracht. Dit, tenzij uitdrukkelijk anders tussen opdrachtnemer en klant is overeengekomen. 

Artikel 12           Wijziging van de overeenkomst 

12.1      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. 

12.2      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

12.3      Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 

12.4      Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 13           Herroepingsrecht 

13.1      Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant binnen de vereiste termijn de geleverde zaken niet aan Praktijk Shanusz heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Praktijk Shanusz. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Praktijk Shanusz er zorg voor dat binnen 30 dagen na correcte ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. 

13.2      De verzendingskosten vanwege retournering komen voor rekening van de klant. De klant dient, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs, te bewijzen dat het geleverde product binnen de in het voorgaande lid genoemde termijn is teruggestuurd. 

13.3      Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het eerste lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op andere diensten die via Praktijk Shanusz zouden kunnen worden aangeboden. Op laatst genoemde diensten, waarbij Praktijk Shanusz slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing zijn. 

13.4      Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

  1. Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen; 
  2. Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft; 
  3. Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; 
  4. Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. 

13.5      Indien de klant na afloop van de hierboven beschreven termijn , zie het eerste en tweede lid, niet aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dan wel het product niet te hebben teruggezonden, dan gaat de opdrachtnemer er vanuit dat de koop een feit is en is terugzending niet meer mogelijk. 

Artikel 14           Annulering/beëindiging overeenkomst 

14.1      Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een bestelling, cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag. Binnen een maximale termijn van 8 weken, of zoals schriftelijk afgesproken. 

14.2      De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht om kosteloos deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject tot 4 weken voor aanvang te annuleren middels een aangetekende brief of e-mail verzonden aan Praktijk Shanusz, Marshallweg 7, 3068 JN, Rotterdam, email: support@praktijkshanusz.com. 

14.3      Annulering door de opdrachtgever van de opdracht tot vier weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject, geschiedt kosteloos. Bij niet-annulering binnen de daarvoor overeengekomen termijn is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen. 

14.4      Bij annulering van vier weken tot en met één week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag bij opdrachtgever in rekening te brengen en bij annulering binnen een week vóór aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject is het volledige bedrag verschuldigd. 

14.5      Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen. 

14.6      Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd (rekening houdend met 2 werkdagen) c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van €60,00 exclusief BTW. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. 

14.7      Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. 

Artikel 15           Contractduur en opzegging 

15.1      Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

15.2      Opdrachtnemer is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Door het registreren op de website van Praktijk Shanusz en/of aankopen van een product of dienst, gaat de klant (member) automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Elke klant kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden van de nieuwsbrieven door op de URL te klikken onderaan de ontvangen e-mail. (zie verder onze antispam beleid en Privacy regelement). 

15.3      Een overeenkomst tussen Praktijk Shanusz en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Praktijk Shanusz op haalbaarheid is beoordeeld. 

15.4      Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

 Artikel 16          Afbeeldingen en specificaties 

16.1      Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Praktijk Shanusz gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 17           Intellectuele eigendom 

17.1      Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 

17.2      De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Praktijk Shanusz of een door Praktijk Shanusz aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Praktijk Shanusz haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

17.3      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Praktijk Shanusz zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

Artikel 18           Incassokosten 

18.1      Ingeval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: 

A           Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan; 

B            Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 95,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur 

Artikel 19           Aansprakelijkheid 

19.1      Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

19.2      De aansprakelijkheid, zoals omschreven in het eerste lid, van opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van de opdracht van het bestelde product, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

19.3      In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. 

19.4      Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. 

19.5      Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 20           Overmacht 

20.1      Praktijk Shanusz is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

20.2      Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Praktijk Shanusz alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

20.3      Praktijk Shanusz behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Praktijk Shanusz gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

20.4      Indien Praktijk Shanusz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 21           Gegevensbeheer 

21.1      Indien u een bestelling plaatst bij Praktijk Shanusz, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Praktijk Shanusz. Praktijk Shanusz houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

21.2      Praktijk Shanusz respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

21.3      Praktijk Shanusz maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

 Artikel 22           Persoonsgegevens 

22.1      Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. 

Artikel 23           Geheimhouding 

23.1      Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

23.2      Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. 

Artikel 24           Klachtenregeling 

24.1      Bij klachten dient de klant zich eerst tot de opdrachtnemer te wenden. 

24.2      De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

24.3      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de klant dan wel opdrachtgever na constatering van het gebrek binnen veertien dagen volledig en duidelijk schriftelijk, waaronder ook elektronisch wordt verstaan, omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer. 

24.4      De opdrachtnemer draagt er zorg voor de ingediende klacht binnen een termijn van veertien dagen, vanaf de datum van ontvangst van de klacht, te beantwoorden. Opdrachtnemer houdt zich niet gehouden aan enige vertraging van de klachtbehandeling. Mocht opdrachtnemer tot overschrijding van de termijn van veertien gaan, dan ontvangt de klant hiervan een bericht met een indicatie wanneer de klant een reactie kan verwachten. 

Artikel 25           Geschillen 

25.1      Op geschillen die voortvloeit uit de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de klant dan wel opdrachtgever, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit, ook indien de klant of opdrachtgever woonachtig is in het buitenland dan wel aldaar zijn verblijfplaats heeft of een opgegeven adres voor levering van de bestelde zaken en/of diensten. 

25.2      Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter waar de opdrachtnemer haar zetel heeft. 

25.3      Opdrachtnemer sluit de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit. 

Artikel 26           Aanvullende of afwijkende bepalingen 

26.1      Opdrachtnemer houdt zich niet gehouden aan de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van enige verschrijving dan wel vanwege onjuist verleende informatie door de klant dan wel opdrachtgever. 

26.2      De algemene voorwaarden kunt u inzien bij de Kamer van Koophandel of worden op verzoek kosteloos aan Gebruiker toegezonden.